คาวาซากิจัดหนัก! จัดเต็ม! กับโปรโมชั่นสุดแร๊งส์ประจําเดือน ตลุาคม 2559 นี้!

  • 30/09/2016
  • 1532 views
z1000Finance

 

บริษัท คาวาซากิมอเตอร์เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) จํากัด เปิดโปรโมชั่นสุดพิเศษประจําเดือนตลุาคม 2559 เพื่อส่งเสิรม และเพิ่มโอกาสในการจําหน่ายรถจักรยานยนต์ในรุ่นต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

โปรโมชั่น 125 cc และ 150 cc

Z125, Z125 Pro, Z125 WSB (2016)

1. ดาว์นตังแต่ 2,900 บาท ขึ้นไปรับ Gift Voucher มูลค่า 3,000 บาท

 

KLX150, D-Tracker150 (2014-2016)

1. ฟรีทะเบียน/พรบ. 1 ปี

 

โปรโมชั่น 250 cc

Z 250SL ABS (2014-2016)

1. ประกันภยชั้น1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มลู คา่ 3,000 บาท

3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

NINJA 250SL ABS (2015-2016)

1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 3,000 บาท

3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

NINJA 250SL ABS (2014)

1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มลู คา่ 5,000 บาท

3. รับประกนั คุณภาพ 3 ปี

 

Z 250 (2015-2016)

1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท

3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

KLX 250 (2015-2016), D-Tracker X (2015-2016)

1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มลู คา่ 10,000 บาท

3. รับประกนั คุณภาพ 3 ปี

 

โปรโมชั่น 300 cc

Z 300 ABS (2015-2016)

1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท

3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

NINJA 300 ABS (2015-2016)

1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 12,000 บาท

3. ฟรีทะเบียน/พรบ. 1 ปี

4. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

NINJA 300 ABS (2017)

1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี1 ปี

2. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

NINJA 300 KRT Edition (2016-2017)

1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท

3. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

โปรโมชั่น 650 cc และ 800 cc

ER-6n ABS (2015-2016)

1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 15,000 บาท

3. ดอกเบี้ยพเิศษ 1.99% นาน 48 เดือน

4. ฟรีทะเบียน/พรบ. 1 ปี

5. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

Vulcan S ABS – Accessories Special Price (2015-2016)

1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 15,000 บาท

3. ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% นาน 48 เดือน

4. ฟรีทะเบียน/พรบ. 1 ปี

5. ราคาพิเศษ 310,500 พร้อมชิลด์หน้า (สามารถรวมจัดไฟแนนซไ์ด ้)

6. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

Vulcan S ABS (2015-2016)

1. ประกันภัยชั้น 1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 15,000 บาท

3. ดอกเบี้ยพเิศษ 1.99% นาน 48 เดือน

4. ฟรีทะเบียน/พรบ. 1 ปี

5. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

Ninja 650 ABS (2013-2016)

1. ประกันภยชั้น  1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 30,000 บาท

3. ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% นาน 48 เดือน

4. ฟรีทะเบียน/พรบ. 1 ปี

5. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

Versys 650 ABS (2015)

1. ประกันภยชั้น  1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 15,000 บาท

3. ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% นาน 48 เดือน

4. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

Versys 650 ABS (2016)

1. ประกันภยชั้น  1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท

3. ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% นาน 48 เดือน

4. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

Versys 650 ABS – Tourer (2015)

1. ประกันภยชั้น  1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 15,000 บาท

3. ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% นาน 48 เดือน

4. ราคาพิเศษ 343,758 พร้อมกระเป๋าข้าง (สามารถรวมจัดไฟแนนซไ์ด้)

5. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

Versys 650 ABS – Tourer (2016)

1. ประกันภยชั้น  1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท

3. ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% นาน 48 เดือน

4. ราคาพิเศษ 343,758 พร้อมกระเป๋าข้าง (สามารถรวมจัดไฟแนนซไ์ด้)

5. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

Z 800 (2015-2016)

1. ประกันภยชั้น  1 ฟรี1 ปี

2. รับประกันคุณภาพ 3 ปี

 

โปรโมชั่นรถจกัรยานยนต์นําเข้า

Z 1000 ABS (2015-2016)

1. ประกันภยชั้น  1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 30,000 บาท

3. ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน

4. ฟรีทะเบียน/พรบ. 1 ปี

 

*Special Cash Payment – กรณีซื้อเงินสดจะได้รับ

– ประกันภยชั้น  1 ฟรี1 ปี

– Gift Voucher มูลค่า 60,000 บาท

– ฟรีทะเบียน/พรบ. 1 ปี

 

Ninja 1000 ABS (2014-2015)

1. ประกันภยชั้น  1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 110,000 บาท

3. ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน

 

Ninja 1000 ABS (2016)

1. ประกันภยชั้น  1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 70,000 บาท

3. ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน

 

Versys 1000 ABS (2015-2016)

1. ประกันภยชั้น  1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท

3. ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน

 

1400 GTR ABS (2015-2016)

1. ประกันภยชั้น  1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท

3. ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน

 

NINJA ZX-14R ABS (2015)

1. ประกันภยชั้น  1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 110,000 บาท

3. ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน

 

NINJA ZX-14R ABS (2016)

1. ประกันภยชั้น  1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 100,000 บาท

 

Vulcan 900 Classic (2015-2016), Vulcan 900 Custom (2015-2016)

1. ประกันภยชั้น  1 ฟรี1 ปี

2. Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท

 

หมายเหตุ : เนื่องจากแต่ละผู้แทนจําหน่ายจัดโปรโมชั่นแตกต่างกันในส่วนของ Gift Voucher ดังนั้นกรุณาตดิต่อสอบถามผู้แทนจําหน่ายตามรุ่นที่ท่านต้องการทราบรายละเอียด

 

โปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษประจำสัปดาห์ 

Weekly sale from Webike Thailand

 

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Return Top