หมวดหมู่

72 รายการ

สินค้าแนะนำสำหรับ

รีวิวสินค้าของ

หัวเทียนรุ่น Moto Dx เนื่องจาก NGK ได้ออกหัวเทียนรุ่นใหม่ออกมา และได้โปรโมทไว้ว่า จ่ายไฟได้ดียิ่งกว่า รุ่น Iradium จึงได้นำมาทดลองใช้ หลังจากใช้แล้ว ได้ผลมากขึ้น รู้สึกถึงในรอบการจุดระเบิดในรอบเครื่องยนต์สูง รุ่นใหม่นี้สามารถทำได้เสถียรและต่อเนื่องกว่า

The attached state is good, but Chatter is too much and I can not see anything Mirror if I try to drive. Unfortunately I gave it. It is a recommendation for those who place importance on the appearance.


【What made you decide the purchase?】
To Exhaust System for Replacement

【How was it actually used?】
There was also a case where the Gasket surface was leveled once and used in combination with liquid Gasket once, but it was used ...
I am glad I bought it this time
OEM Gasket was doing something that was impossible to collapse
Is it because it is JA 10, is it individual differences ...
I do not know but when exchanging the exhaust system with JA 10 it is essential to replace Gasket
Not very, but OEM is not reusable

About 30 units of motorcycle have been transferred, but I saw this severe condition for the first time

【Was it difficult to install? (Hard parts case)】
Replace only

【Please tell me the point of installation and hang (in the case of Hard parts)】
It is easy to paint liquid Gasket when installing
Since it falls poignly as it is, it is a measure to eliminate the leakage instead of adhesive + just in case

[Is there anything I was disappointed about?]
nothing special
【Hope for Manufacturer - Please let me know if you have any improvement points]
nothing special
【Have you compared items?】
nothing special
[Others]

Image Quantity : 1pc. Eyes are this KITACO company Gasket
It is the OEM Gasket which was originally attached with the second image

Recommended for exchanging the Exhaust System with Tire replacement
The surface is also rattled, it is crushed and it is crushed, OEM can be reused, it seems that the exhaust leaks ...

Image is Right Side is Master cylinderLever of Nisshin so it is 10 mm from 8 mm OEM.

The diameter of Mirror is also Large Tiny, Small is not too much Simple, I think that Pipe stay part is Black as well and I think that it is becoming KSR in a tight atmosphere.
Outer part and Inner (Mirror part) And I think that visibility is good because the adjustment range is wide because three parts of Bracket root, Mirror side root, Mirror and Outer part can move.. Outer and Inner (Silver Partial) There is no problem because the movable amount of Large is not so big, but other moves.
When running, there is a shake in my KSR. If we attach Weight on the inner side of the Bar End etc., the blurring may be solved a bit. It's not just feeling too cruel.

If you do not change Clutch or Brake lever, you need to change to 8 mm Type, change to 10 mm Type if you change.
↓10mm↓
https : / / www. webike. net / sd / 20365709 /

I think that the atmosphere can be confirmed because Right Side of the image is Mirror of Madmax and Left Side is OEM.
Both of the last one are from Madmax.
I am satisfied because Simple is cool and the price is cheap.

MONKEY External system used outside for exchanging.
Previously, I used items of this Series many times in other models and confirmed the confirmed, so I chose without hesitation.
Immediately after installation ~ 1 month, there is no problem at all.
As Gasket, we recommend that you exchange every time.
It is a piece to keep in tool box.

As the Exhaust System is planned in the middle of March, it is often a pre-investment for the time being. I also have a model and I want to replace the Exhaust System as soon as possible. Is Gasket removal tool necessary, too?

The shape and the quality are wonderful.
The price is cheap, but the shipping fee is higher.
It is around 400, but the shipping fee is 610 yen.

It is a normal Exhaust Gasket. Because there is a fear of exhaust leakage also for reuse, I try to exchange as much as possible new. When exchanging, make sure that there is no old Gasket left on the Head side. OEM GasketQuantity : 1pc. You can buy two sheets at the price of. Cost performance is good, making is solid as well.