หน้าแรก

HURRIC

ท่อไอเสียของ HURRIC มีจุกลดเสียงพิเศษที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นอุดมคติของรถอย่าง Super Sports, Naked, Street Fighters และอื่นๆอีกมาก

5.0
(2 reviews)

5

สุดยอด

2

4

ดีมาก

0

3

ปานกลาง

0

2

ไม่ดี

0

1

แย่

0

บทวิจารณ์สินค้าของ HURRIC

回去还得调整一下排气护圈的位置,挡着LOGO了。哎哟,比较郁闷,拔了消音塞声音还是非常震撼的。很好听,希望交警叔叔不要订我太久,骑一段时间再把消音塞装上吧。看看有什么区别,不过配合Z-RING和46T牙盘,真的很骚气啊。。Go back and adjust the position of the exhaust retainer to block the LOGO. Hey, it’s rather depressed, and the sound of the silencer plug is still very shocking. Very nice, I hope that the traffic police uncle don't order me for too long, ride it for a while and then put the silencer plug on it. Look at the difference, but with the Z-RING and 46T crankset, it is really mad. .(translated by Google Translator)

拔了消音塞声音非常好听,!性价比非常高!我觉得值得购买!哈哈哈,就是等货太慢,希望以后能快点,还有不知道这个排气哪生产的? 还没到100字符嘛? 算了,我在多写几个字吧。。哦对了,不能往内侧调。希望能往内侧再收一点 Pulling out the silencer sound is very nice! Very good value for money! I think it is worth buying! Hahaha, it is too slow to wait for the goods, I hope to be faster in the future, and do not know which production of this exhaust? Still not 100 characters? Forget it, I am writing a few more words. . Oh, yes, can't adjust to the inside. I hope I can collect a little more from the inside.(translated by Google Translator)